วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


ยินดีต้อนรับ


          บุคคลที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมเว็บบล็อกของข้าพเจ้า   โดยในเว็บบล็อกนี้มีเนื้อหาข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้


เรื่อง  ความหมายและที่มาของวิชาเศรษฐศาสตร์


                1. ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์
                
                2. ที่มาของวิชาเศรษฐศาสตร์                                        ชื่อ    นางสาว รำไพ    นามสกุล    ประทีป   
                                       
                                        รหัสนักศึกษา    554188057
                                        
                                       ชื่อเล่น   เย๋า
                                        
                                        คณะครุศาสตร์    สาขาวิชา  การประถมศึกษา    ปี  1     หมู่    2